په ايکسپو آستانه کي د نيوکيټک خدمات

آستانه، قزاقستان، جون ۲۲، ۲۰۱۷ / پي آر نيوزواير / – د ۲۰۱۷ کال د جون په لسمه د قزاقستان کې  د آستانه ايکسپو پيل کړي شوي ده. په دي ايکسپو کي به د سل