دچين دسائنس اؤ ټيکنالوجۍ  دټولنې مشر دمرستې دژورتيا او نورو ملګرو دجوړولو توقعو کوي Read more

دچين دسائنس اؤ ټيکنالوجۍ دټولنې مشر دمرستې دژورتيا او نورو ملګرو دجوړولو توقعو کوي

بيجنګ :١١مه مئ، ٢٠١٩  / پي آر نيوز وايز — ٢٠١٨م پورې  دچين بيډو نيوي ګيشن سيټلا ئټ سيسټم  په ټرانسپورټيشن،  دزمکې منصوبه بندۍ، درست زراعت او په نورو سول ميدانونو کښې ،  دديرشو  څخه